T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Nüfus Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

DOĞUM

TESCİLİ

Doğum;

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Bildirim;

-Evlilik içerisinde doğan çocuğun bildiriminde baba ya da anneden birinin, evlilik dışında ise anne ve babanın ikisinin aynı anda veya resmi vekillerinin özel vekillik belgesi, nüfus cüzdanları ile birlikte, doğuma ilişkin resmi belge veya doğum raporunun aslı, rapor bulunmaması halinde sözlü beyanları ile yapılır.

5-7 dk.

2

EVLENME

TESCİLİ

 

-Türk makamlar önünde yapılan evlenmelerde bildirim yükümlülüğü:

   -Bildirim  Nikahı kıyan evlendirme memurluğu tarafından yapılır.Evlendirme memurluğu  bağlı bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne en geç  10 gün içerisinde gönderilen iki nüsha mernis evlenme bildirimi  nüfus kütüklerine 7 gün içerisinde tescil edilir.

 Yabancı Makamlar Önünde Yapılan Evlenmelerde Bildirim Yükümlülüğü:

 Evlenme bildirimi; koca,kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde dış temsilcilik bulunmadığı ya da herhangi bir nedenle dış temsilciliğe bildirimde bulunulmadığı takdirde, yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi;

-Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve nüfus hizmetleri kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin167.maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak koşuluyla, yurt içinde herhangi bir Nüfus Müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. 

3-5 dk.

3

BOŞANMA TESCİLİ

 

-Boşanma davaları yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki Aile mahkemesine açılır.

-,Mahkemenin bağlı bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından kesinleşme tarihinden en geç 10 gün içerisinde gönderilen 2 adet asıl boşanma kararlarına istinaden nüfus kütüklerine boşanma tescili 7 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

-Yabancı mahkemelerce verilen kesinleşmiş boşanma kararlarının nüfus kayıtlarına tescil edilebilmesi için Türk mahkemeleri tarafından tanıma veya tenfizinin yapılması zorunludur.

 

3-5 dk

4

TANIMA  OLAYININ  TESCİLİ

 

-Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekmektedir.

-Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Bu çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez.

-Tanınacak çocuğun doğduğu tarihte annenin medeni halinin (bekar, boşanmış, dul) uygun olması gerekmektedir.

-Tanınan çocuğun annesi yabancı uyruklu ise uyruğu bulunduğu devlet makamlarından çocuğun doğduğu tarihte kimlik bilgilerini içerir, medeni halini gösterir Apostılle tasdik şerhi veya usulüne göre onaylanmış belgenin müracaat esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Tanımanın bildirimi; anne ve babanın şahsen  nüfus cüzdanları ile birlikte sözlü beyanları, hastane veya doğum evinde doğmuş bulunan çocuklar için doğum raporunu ibraz etmeleri ile yapılır.

 

5-10 dk.

5

EVLAT EDİNME

TESCİLİ

 

Evlat Edinme Şartları 
Evlat edinme; evlatlık ile evlat edinen arasında, mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir kişisel hal olayıdır.
-Evlat edinme davaları yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesine açılır.

-Evlat edinmenin nüfus kayıtlarına; Mahkeme tarafından, 2 adet asıl t evlat edinme kararının 10 gün içinde o yer nüfus müdürlüğüne gönderilmesi durumunda  7 gün içerisinde tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

3-5 dk.

6

ÖLÜM

TESCİLİ

Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü; 

 -Ölüm olayının bildirilmesi, ölümü bildirmekle yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç 10 içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilmesinden sonra nüfus kütüklerine yedi (7) iş günü içerisinde tescil işlemi gerçekleştirilir.

Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları: Ölmüş olduğu halde aile

Kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile başvurulması, Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu Nüfus Müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin onayı ile işleme konulur.

-Yurt dışındaki ölümler: Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili yerel makamlardan alınan ölüm belgesinin dış temsilciliğe verilmesi sureti ile bildirilir.

Dış temsilcilik tarafından düzenlenen mernis ölüm tutanakları ölenin nüfusta kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilmek sureti ile tescil işlemi gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

5 dk.

7

KAYIT DÜZELTME

TESCİLİ

 

-Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.

-Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.

-Mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından, kesinleşme tarihinden10 gün içinde o yer nüfus müdürlüğüne göndermiş oldukları 2 adet asıl kayıt düzeltme ilamına göre nüfus kütüklerine düzeltme tescili yapılır.

Dava Açma Yetkisi: Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî Dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu  yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır

15 dk.

8

İDARECE KAYIT DÜZELTME

TESCİLİ

Evlenen kadının soyadına ilişkin esaslar

 -Evlenen kadın kocasının soyadını alır. Kadın kocasının soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme sırasında yazılı olarak (dilekçe)evlendirme memurluğuna,

-Evlenme sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra nüfus müdürlüğüne ibraz edeceği nüfus cüzdanı ve isteğini belirtir dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

  Din bilgisine ilişkin talepler

   - Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği talepleri kişinin bizzat nüfusmüdürlüğüne nüfus cüzdanı ve dilekçe ile müracaatı  veya özel vekaletnameyle yapılmaktadır.

5 dk.

9

SAKLI  NÜFUS

-Saklı nüfus: On sekiz yaşını doldurmuş olup, herhangi bir nedenle nüfusa kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişileri ifade eder.

-Saklı nüfus olduklarını iddia edenlerin nüfusa tescil edilmeleri için müracaat makamı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklardır.

-Saklı nüfus müracaatında; ikamet edilen ilçe kaymakamlığına, isteğini belirtir dilekçe ile birlikte ailesine (anne, baba, kardeş v.b)ait nüfus kimlik bilgileri, varsa nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi üzerine kişiye saklıdan dosya açılarak işlem başlatılır.

TAHKİKAT SONUCUNA GÖRE SÜRE BELİRLENİR.

10

GAİPLİK

KARARI

TESCİLİ

 -Gaiplik kararları kesinleşince, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından 10 içerisinde iki örnek olarak o yer ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu karara dayanılarak en geç 7 gün içerisinde ilgilinin kaydına tescil edilir.

Gaipliğin Feshi; Gaipliğine karar verilen bir kimsenin, daha sonra ortaya çıkması halinde, kişinin müracaatı üzerine mahkemece gaiplik kararı kaldırılır ve bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.  

 

 

3-5 dk

 

 

 

11

ÇOK  VATANDAŞLIK

TESCİLİ

 

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kaydın aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

-Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli, ya da vasilerinin yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu, yer nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması zorunludur.

-Bildirim sırasında nüfus cüzdanı ile diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi ve ilgilinin çok vatandaşlığının nüfus kütüklerine tescil yolunda form dilekçe (VAT-12)  ile müracaat etmesi gerekmektedir.

 

5-10 dk.

12

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA ÇOK DİLLİ BELGE DÜZENLENMESİ

Yabancı makamlara verilmek üzere nüfus müdürlüğünce düzenlenen çok dilli belgeler;

-Doğum belgesi(Formül-A)    :Doğum tescil bilgilerini,

-Evlenme belgesi (Formül-B) :Evlenme tescil bilgilerini,

-Ölüm Belgesi  (Formül-C)    :Ölüm tescil bilgilerini,

-Evlenme ehliyet belgesi          : Yabancı makamlar önünde evlenecek şahıslara ait nüfus kayıtlarına göre medeni halini, evlenme engeli bulunmadığı bilgilerini göstermektedir.( Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu olan için kendi ülke makamlarından alınmış, vatandaşlık durumunu kimlik bilgilerini ve medeni halini gösterir kimliğini kanıtlayan belge ibraz edilmesi zorunludur.)

Çok dilli belgeleri                  : -Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

-Çok dilli belge; nüfus cüzdanı veya kimliğini kanıtlayan resmi belge ile istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek(dilekçe, resmi yazı v.b.)  olmadan verilemez.

 

        3-5 dk.

13

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ

-Nüfus kayıt örneğini;

-Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

-Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı ve istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek(dilekçe, resmi yazı v.b.)  olmadan verilemez.

 - Ancak ilgilinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz

 

 

 

 

 

 

1-2 dk.

14

NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEN-

MESİ

-Nüfus cüzdanları; yenileme, değiştirme, kayıp Doğum, yeniden kayıt(saklı nüfus, yeniden vatandaşlığa alınma, Türk vatandaşlığının kazanılması),gibi nedenlerden biri ile düzenlenir.

-Nüfus cüzdanlarında yapıştırılacak fotoğrafların nüfus cüzdanı alma anındaki görünüşünü yansıtan  en son altı ay içinde renkli ve ön cepheden sivil giysilerle, kadınların ise, alın , çene ve yüzleri tamamen açık olmak üzere baş örtülü fotoğraflar kabul edilir.

-Nüfus cüzdanı düzenlenebilmesi için nüfus kaydında adres bilgisinin bulunması gerekmektedir.

- Nüfus cüzdanları imza karşılığında;

--Ergin (reşit)olanların kendilerine veya resmi vekiline

 -Ergin olmayan küçüklerin ana veya baba yada vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde  bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

 

 

-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması durumunda; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete sahip olan ana veya babaya verilir.

 -Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi  Nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.

Yenileme ve Değiştirme nedeni ile nüfus cüzdanı talebinde;

-Eski nüfus cüzdanı ile birlikte 2 adet fotoğraf ibraz edilmesi yeterlidir.

-İbraz edilen eski nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmaması halinde ise kimliğini kanıtlayan başka bir resmi belge getirilmesi, getirilememesi durumunda  ise yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığından fotoğraflı nüfus cüzdan talep belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

 -Kayıp ve yeniden kayıt(saklı nüfus, vatandaşlığa alınma, Türk vatandaşlığının kazanılması)  nedeni ile nüfus cüzdanı taleplerinde;

-Yerleşim yeri ve diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi,2 adet fotoğraf ve kimliğini kanıtlayan resmi bir belge aslının ibraz edilmesi zorunludur.

KİMLİK KANITLAMADA İSTENECEK BELGELER;

-Nüfus cüzdanı, uluslar arası aile cüzdanı, ehliyet, pasaport, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yabancı kimlik kartı ve pasaport.

  -Nüfus ve uluslar arası aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine 67 TL idari para cezası uygulanır.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 dk.

15

ADRES KAYIT

SİSTEMİ

Yerleşim yeri  ve diğer adres;

(1)-Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz,

(2)Yerleşimyeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık,kışlık,ikinci veya üçüncü konutlar da kişinin talebi üzerine diğer adres olarak tutulur.

(3)Yerleşim yeri adresi beyan ve tescili yapılmadıkça  diğer adres tescil edilemez.

(4)Kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adres bilgisinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

-Adres beyanı;Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini  ve adres değişikliklerini yazılı olarak  bildirmeleri esastır.bu bildirimlerini;

-İlçe nüfus müdürlüklerine,Dış temsilciliklere ve adrese dayalı hizmet alınacak kuruma 20 iş günü içerisinde şahsen ,posta (kargo ve iadeli taahütlü mektup )veya elektronik ortamla  yapabilirler.

-Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin nüfus müdürlüğüne göndermekle mükelleftirler.

-Adres bildirim yükümlülüğü:

-Aynı yerleşim yeri  adresini paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine, 

-Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten vekaletnameyi ibraz edenler  müvekkilleri yerine,

-Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar ,(anne,babasının ölü veya her ikisinin cezaevinde tutuklu olmaları  ve bunu belgelendirmeleri)

-Evlilik birliğinin boşanma ile sonbulması durumunda  Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir. Velayete sahip ana yada baba tarafından,

-Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince ,

-Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca ,

-Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne  adres beyanında bulunabilirler.

-Adres kayıt sisteminde;

-Boş görünen konuta yapılacak adres bildirimi  ; ilgilinin şahsen  veya resmi vekil eliyle ( noterden özel temsil yetkisini gösterir resmi vekillik belgesi) nüfus cüzdanı nı ibraz etmesi yeterlidir.

- Dolu görünen  bir konuta yapılacak adres bildirimi;

- ilgilinin şahsen  veya resmi vekil eliyle ( noterden özel temsil yetkisini gösterir resmi vekillik belgesi) nüfus cüzdanı ile birlikte adresini teyit edici elektrik ,su,telefon,doğalgaz gibi abonelik sözleşmeleri veya faturası,noter tasdikli kira sözleşmesi  ibraz etmesi üzerine nüfus müdürlüğünce  ilgiliye  evli ise eş ve ergin olmayan çocuklarına ait  adres beyan formu düzenlenmek sureti ile nüfus kaydına adres tescili  müraccat esnasında yapılmaktadır. 

-Yasal süresi içinde yapılmayan adres bildirimlerine ve gerçeğe aykırı olarak yapılan adres beyanlarına İdariPara Cezası uygulanır.(N.H.K.Madde:68/b)

 Adres beyanı geç bildirim Cezası: 354 TL -Gerçeğe aykırı adres beyan  bildirim cezası:710 TL’dir.

 

5-10 dk.

16

YERLEŞİM YERİ   VE DİĞER ADRES BELGESİ

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi;

(1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmez.

(2) Talep halinde, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir.

(3) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi düzenlenme tarihinden itibaren otuz gün geçerlidir.

Yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi ve belgesi alma yetkisi ;

-Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.

-Bakanlık, kurumlar, adres kaydının sahipleri, bu konuda yetki verildiğine dair özel vekillik belgesini ibraz edenler, adres bilgisini ve belgesini almaya yetkilidir.

1-2 dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 
İlk Müracaat Yeri   :  İlçe Nüfus Müdürlüğü 
İsim  :  Salim ERDOĞAN
Unvan  :  Nüfus Şefi
Adres  :  İlçe Nüfus Müdürlüğü
Tel  :  0 212-416 31 34
Faks  :  0 212-546 10 96
     

İkinci Müracaat Yeri   :  İlçe Nüfus Müdürlüğü 
İsim  :  Fidan AKYÜZ
Unvan  :  Nüfus Müdürü
Adres  :  İlçe Nüfus Müdürlüğü
Tel  :  0 212-416 31 34
Faks  :  0 212-546 10 96
     
 

 

 

 

 


Beştelsiz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Cad. No:36 Zeytinburnu / İstanbul
e-posta: kaymakamlik@zeytinburnu.gov.tr - Telefon: 0212 510 50 77/ 582 16 62- Fax: 0212 546 00 67